Touradg
  • Touradg
  • 100% (عالی)
  • مدیریت شروع کننده موضوع شبیه ساز: Prepar3D 5.3
یک سال پیش
فایلها , اسناد و ابزارهای موجود در سایت زیر در طراحی و توسعه برنامه های الحاقی در شبیه ساز پرواز 2020 کاربرد دارند.این ابزارها و خروجی های آنها با ویرایشهای قبلی شبیه ساز ممکن است ناسازگار باشند.

https://docs.flightsimulator.com/html/Introduction/Introduction.htm 
PC Flight Simulation Geek Since 1998