Touradg
  • Touradg
  • 100% (عالی)
  • مدیریت شروع کننده موضوع شبیه ساز: Prepar3D 5.3
12 سال پیش
فایلها , اسناد و ابزارهای ذیل در طراحی و توسعه برنامه های الحاقی در شبیه ساز پرواز FSX کاربرد دارند.این ابزارها و خروجی های آنها با ویرایشهای قبلی شبیه ساز ممکن است ناسازگار باشند.

- FSX SDK SP1 - دانلود  - نسخه 10.0.61355
- FSX SDK SP2 - دانلود  - نسخه 10.0.61472

واسط برنامه نویسی:

SimConnect 10.0.61242 for FSX RTM  
SimConnect 10.0.61259 for FSX SP1 
SimConnect 10.0.69905 for FSX SP2/Acceleration 
PC Flight Simulation Geek Since 1998