Touradg
  • Touradg
  • 100% (عالی)
  • مدیریت شروع کننده موضوع شبیه ساز: Prepar3D 5.3
13 سال پیش
Microsoft Flight Simulator 2000 Software Development Kit - SDK - Gamepack


فایلها , اسناد و ابزارهای ذیل در طراحی و توسعه برنامه های الحاقی در شبیه ساز پرواز 2000 کاربرد دارند.این ایزارها و خروجی های آنها با ویرایشهای قبلی و بعدی شبیه ساز ممکن است ناسازگار باشند.

- Adventure Software Development Kit - دانلود 
- Aircraft Software Development Kit - دانلود 
- Multiplayer Software Development Kit - دانلود 
- Panels Software Development Kit - دانلود 
- Scenery Software Development Kit - دانلود 
- Terrain Software Development Kit - دانلود 

All links provided by FSNordic.net 
PC Flight Simulation Geek Since 1998