Touradg
  • Touradg
  • 100% (عالی)
  • مدیریت شروع کننده موضوع شبیه ساز: Prepar3D 5.3
یک سال پیش
UserPostedImage

نسخه پنجم از شبیه ساز پرواز Prepar3d شرکت لاکهید مارتین در مورخ 14 آوریل 2020 ارائه گردید.در این نسخه شاهد تغییرات اساسی در معماری نرم افزار به منظور فراهم آوردن قابلیتهای آموزشی بیشتر می باشیم.بهره برداری از فناوری هایی همچون Microsoft DirectX 12، Simul trueSKY و NVIDIA WaveWorks 2.0 نشان دهنده تمرکز بیشتر بر بهبود موتو گرافیکی بوده است.بروزرسانی محتوای بصری و زیرساختی شبیه ساز و بهبود قابلیت پرواز دسته جمعی، پشتیبانی از باندهای شیب دار و...از جمله تغییرات مهم در این نسخه می باشد.این شبیه ساز در حال حاضر به لحاظ توان شبیه سازی قابلیتهای هوایی، سطحی، زیر سطحی، پدافندی، امکان کنترل متفیرهای متعدد ، و... قویترین نرم افزار در این حوزه به شمار می آید.
PC Flight Simulation Geek Since 1998
Touradg
  • Touradg
  • 100% (عالی)
  • مدیریت شروع کننده موضوع شبیه ساز: Prepar3D 5.3
یک سال پیش
UserPostedImage 

آخرین تغییرات ارائه شده این شبیه ساز مربوط به نسخه 5.3 (وصله شمراه 2 به ویرایش 5.3.17.28160) می باشد.
اطلاعات بیشتر در اینجا 

PC Flight Simulation Geek Since 1998
Touradg
  • Touradg
  • 100% (عالی)
  • مدیریت شروع کننده موضوع شبیه ساز: Prepar3D 5.3
یک سال پیش
UserPostedImage

بروزرسانی 5.4 برای شبیه ساز پرواز Prepar3d ارائه شد.این بروزرسانی شامل اصلاحاتی به منظور بهبود راندمان،پایداری و افزایش قابلیتهای شبیه ساز می باشد.برای دریافت لیست کلیه تغییرات و اصلاحات به این لینک  بروید.

PC Flight Simulation Geek Since 1998