فضا ، نجوم و مسائل مرتبط - موارد مربوط به فضا ، نجوم ، فناوریها و سفرهایی فضایی در این بخش ارسال می گردد.
مطالب جدید100 متر ارتفاع و 2610 تن وزن!095
موشک SLS ناسا
آخرین ارسال:

مطالب جدیداحتمال پرتاب ماهواره طی چند روز آینده از مرکز فضایی سمنان0121
ماهواره بر سیمرغ و ماهواره پیام
آخرین ارسال:

مطالب جدیدمراحل نهایی ساخت سامانه انتقال مداری Saman-10104
برای انتقال ماهواره از مدارهای پایین به مدارهای میانی
آخرین ارسال:

آخرین ارسال:

کاربرانی که در حال مشاهده انجمن می باشند