Touradg
  • Touradg
  • 100% (عالی)
  • مدیریت شروع کننده موضوع شبیه ساز: Prepar3D 5.3
5 سال پیش


محققین دانشگاه فردوسی مشهد موفق به ساخت سکوی متحرک (Stewart Platform) با 6 درجه آزادی شدند. این سکو با نام FUM 2400 توان حمل 2.4 تن بار را دارا می باشد و از موتورهای الکتریکی (به جای فناوری مرسوم جکهای هیدرولیکی) بهره می برد.از این سکوها در ساخت انواع شبیه سازها بویژه شبیه سازهای پرواز استفاده می شود.


PC Flight Simulation Geek Since 1998