capt.persis
  • capt.persis
  • 54.86% (معمولی)
  • بال نقره ای - شاهین سوار شروع کننده موضوع
5 سال پیش
به مناسبت 15 سال فعالیت شرکت AirArabia که بزرگترین LCC در منطقه به شمار می رود، این شرکت از لوگو و طرح رنگ آمیزی جدیدی برای هواپیماهای خود رونمایی کرد.

UserPostedImage

UserPostedImage

رنگ کنونی این شرکت


UserPostedImage

UserPostedImage
UserPostedImage